Dacia Duster

Voorwaarden

1.1 De eigenaar/rechthebbende van Daciast.nl (hierna Daciast.nl, website) verleent toestemming de website te gebruiken mits de gebruiker deze Algemene Voorwaarden en het Privacybeleid naleeft.

1.2 Om één of meerdere faciliteiten van de website te kunnen gebruiken is de gebruiker verplicht om zich te registreren op de website. De gebruiker dient Daciast.nl van correcte, complete en aan de gebruikers persoons gebonden registratiegegevens te voorzien. De gegevens kunnen worden gebruikt om belangrijke berichten via e-mail te verzenden ongeacht de e-mail voorkeuren.

1.3 De gebruiker dient minimaal 16 jaar te zijn om zich te mogen registreren op de website. Is de gebruiker jonger dan 16 jaar moet hij/zij toestemming hebben van (een van) de ouder(s) of wettelijke vertegenwoordigers. Bovendien moet het kind in dat geval deze Algemene Voorwaarden en het Privacybeleid samen met een van de ouder(s) of wettelijk vertegenwoordigers doornemen om er zeker van te zijn dat het kind en de ouder(s) of wettelijk vertegenwoordiger deze begrijpen.

1.4 De gebruiker is verantwoordelijk voor de veiligheid en het correcte gebruik van zijn/haar gegevens met betrekking tot de website gebruikt en de gebruiker dient alle noodzakelijke maatregelen te treffen om ervoor zorg te dragen dat deze vertrouwelijk en veilig worden bewaard, gebruikt en niet aan onbevoegden bekend worden gemaakt. De gebruiker is verantwoordelijk voor alle activiteiten die op het betreffende account plaatsvinden. De gebruiker dient Daciast.nl er direct van op de hoogte te stellen als er aanleiding is om aan te nemen dat het wachtwoord (waarschijnlijk) bekend is geworden bij iemand die niet bevoegd is het te gebruiken of dat het (waarschijnlijk) op ongeoorloofde wijze gebruikt wordt en/of verkregen is.

1.5 Daciast.nl behoudt het recht om de toegang tot de website (tijdelijk) stop te zetten als Daciast.nl op enig moment van mening is dat de veiligheid van het betreffende account (waarschijnlijk) in gevaar is. Daciast.nl behoudt het recht voor om van de gebruiker te verlangen dat de gebruiker één of meer door de gebruiker in verband met de website gebruikte wachtwoorden wijzigt.

1.6 De gebruiker zal niet, al dan niet met toestemming, een gebruikersnaam en wachtwoord van een andere, bevoegde gebruiker gebruiken om toegang te verkrijgen tot de website.

1.7 Daciast.nl heeft als enige het recht een door de gebruiker gekozen gebruikersnaam en/of andere gegevens goed te keuren of af te wijzen.

1.8 Om de website te gebruiken heeft de gebruiker een internetaansluiting en/of deugdelijke telecommunicatieverbinding nodig. Daciast.nl is niet aansprakelijk voor telefoon- en/of andere kosten die de gebruiker eventueel moet maken om verbinding te maken met de website of om deze te gebruiken.

1.9 Daciast.nl en/of diens licentiegevers bezitten de intellectuele eigendomsrechten op al het materiaal op de website (met uitzondering van de Gebruikerscontent (zoals hierna gedefinieerd), met inbegrip van maar niet beperkt tot alle teksten, data, geluid, beelden, grafische voorstellingen, foto’s, siteontwerp, applicaties, software en alle andere content die getoond wordt op of deel uitmaakt van de website (hierna de “Content”) en de selectie, organisatie, functionaliteit, prestaties en indeling van de Content of een gedeelte daarvan.

1.10 Daciast.nl tolereert geen enkele inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten en behoudt het recht voor actie te ondernemen tegen ieder die inbreuk maakt op deze rechten.

1.11 Het gebruik van (een deel van) de website of Content voor een ander doel is ten strengste verboden en kan er toe leiden dat (I) Daciast.nl haar recht uitoefent om de gebruiker definitief van de website te blokkeren; en/of (II) dat de gebruiker de toepasselijke wetgeving schendt als gevolg waarvan de gebruiker civiel- en/of strafrechtelijk aansprakelijk kan zijn.

1.12 Het is niet toegestaan de website of op de website aanwezige Content, informatie of diensten te wijzigen, kopiëren, distribueren, over te brengen, uit te zenden, te vertonen, presenteren, reproduceren, publiceren, in licentie te geven, er afgeleide werken van te creëren, downloaden (met uitzondering van content op de pagina Downloads en de Wallpaper pagina), scrapen, framen, over te dragen, te verkopen of op enige andere wijze te gebruiken of exploiteren. Alle intellectuele eigendomsrechten van daciamodellen en die van personen die content aanleveren voor de website zijn volledig voorbehouden.

1.13 Het is niet toegestaan te proberen ongeoorloofd toegang te krijgen tot de systemen of databases van Daciast.nl. Het misbruiken van beveiligingslekken is wettelijk strafbaar. Het uitvoeren van malafide inbraakpogingen en andere pogingen is niet toegestaan en hiervan zal aangifte worden gedaan.

1.14 Het uitvoeren van DDoS, of soortgelijke aanvallen op de website is niet toegestaan. De aanvaller kan aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die is aangericht aan de website en/of servers als gevolg van de DDoS.

1.15 Deze site is uit een particulier initiatief ontstaan en geen onderdeel van Dacia/Renault Nederland of Dacia/Renault dealers.

1.16 Daciast.nl is niet aansprakelijk voor het niet (of niet goed) functioneren van de website op oudere browsers. Hieronder vallen, met inbegrip van maar niet beperkt tot, Internet Explorer en Safari.

Laatst bijgewerkt op 18-01-2020